விரதங்கள் மூன்று

விரதம் என்பது ஏதோ ஒரு காரணத்துக்காக ஒரு ஒழுக்கத்தைத் தவறாமல் கடைப்பிடிக்கும் மார்க்கமாகும். உலகில் எத்தனையோ விரதங்கள் உள்ளன. சிறுவர் முதல் பெரியவருக்கும், ஆண்களுக்கும் மற்றும் பெண்களுக்கும், பல பருவங்களுக்குத் தகுந்தவையாகவும், இப்படிப் பல வகைகளான விரதங்கள் இருக்கின்றன. சில சமயங்களில் விலங்குகள் கூட விரதங்கள் அநுஷ்டிக்கக் காண்கிறோம். ஆழ்வார்களும் ஆசார்யர்களும் தாங்களாகவும் அநுகாரத்திலேயும் விரதங்களை

நற்கொலை

நல்ல கொலையா? அப்படி என்றால் என்ன? நமக்கு கொலை என்பது தெரியும். அதாவது ஒருவனை இன்னொருவன் வதம் செய்வது. ஶாஸ்த்ரத்துக்கு ஒவ்வாத தன்னைத் தானே அழித்துக் கொள்ளும் தற்கொலையையும் நாம் அறிவோம். இது என்ன, புதிதாக நற்கொலை? கொலையில் நல்ல கொலை, தீய கொலை என்றும் உண்டோ? ஒருவன் செய்த படுபாதகச் செய்லுக்காக அவனுக்கு மரண