மூவகைத் தீர்த்தம்

ஆற்று நீர், ஊற்று நீர், வேற்று (மழை) நீர் என்பதை முந்நீர் என்பர்கள் தமிழர். நம்மாழ்வாரும் திருவாய்மொழியில் “முந்நீர் ஞாலம் படைத்த எம் முகில்வண்ணனே!” என்கிறார். அதன்றி, மூன்று செய்கையுடைய நீர் – அதாவது படைத்தல், காத்தல், அழித்தல் செய்யும் நீர் என்றும் பொருள் கூறுவர். விரிவுக்கஞ்சி இங்கு இதை விவரிக்கவில்லை. நம் தலைப்பில் மூவகைத்

ஸம்ப்ரதாயத்தின் திறவுகோல்

செய்யுளிலோ க்ரந்தத்திலோ ஒரு சொல்லானது அதற்கு முன் வரும் பதத்தோடு சேர்ந்தும் பின் வரும் பதத்தோடு சேர்ந்தும் இருபொருள்களைத் தரக்கூடும். இவ்விரு முறைகளிலும் அர்த்தம் சித்தித்து வருவதற்கு வடமொழியில் காகாக்ஷி கோலக ந்யாயம் என்று பெயர். காக்கை ஒரு கண்ணைக் கொண்டே இரண்டு பக்கமும் பார்க்கும் என்று கூறுவதுண்டு. அது போலே, இந்த ஒரு சொல்லும்